Kiến trúc cung điện, dinh thự – P1

Nói đến nghệ thuật kiến trúc cổ trong xã hội phong kiến phải kể đến kiến trúc cung điện – dinh thự cua triều đình vầ các tầng lớp quan lại, quý tộc thời bấy giờ. Loại hình kiến trúc cung điện và dinh thự huy động tập trung được cao độ vật tư và […]

Xem chi tiết