Vương phủ và nhà ở truyền thống

Theo tài liệu cũ thì từ thời Vĩnh Lạc, ở phía đông nam Đông An môn đã xây dựng mười tòa vương phủ, có nhiều tòa vương phủ được mở rộng vào thời Thanh còn tồn tại ở Bắc Kinh đến nay cũng có đến trên 60 tòa. Tầng lóp thống trị đầu thời Thanh […]

Xem chi tiết

Kiến trúc nhà thờ xưa

Nhà thờ Nam (Nam đường) xây dựng sớm nhất và là giáo đường cổ xưa nhất hiện còn của Bắc Kinh, nằm ở số 141 đại lộ Tiền Môn Tây thuộc khu phía tây Bắc Kinh do giáo sĩ người Italia Linmadu xây dựng vào […]

Xem chi tiết

Kiến trúc thiên đàn

Ở Bắc Kinh kiến trúc đàn miếu rất phát triển phục vụ việc thờ cúng núi sông, trời đất, đế vương, tổ tiên. Đàn miếu cũng để ghi nhớ những danh thần, danh tướng, những văn nhân có công với dân với nước. Đàn miếu còn bao gồm những gia miếu, từ đường cúng lễ […]

Xem chi tiết